دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدبابک   فرزانه

پست الکترونیکی : farzaneh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات عرب

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

عضو گروه علمی زبان و ادبیات چهارمین جشنواره بین المللی فارابی

عضو هیأت داوران کتاب فصل و کتاب سال کشور

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه تخصصی زبان و ادبیات عرب

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

پایه : 20

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

سیدبابک فرزانه

سیدبابک فرزانه

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استاد

^